КАТ бус тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ:

Төгөлдөл /manager/ - +976 9999 1586


Facebook Twitter Google Plus