МЭДЭЭЛЭХ хэсэг нь  техникийн бүрэн бүтэн байдал, ашиглалтын байдлыг  тухайн бүс нутгийн бусад тоног төхөөрөмжтэй харьцуулсан дундаж үзүүлэлтийн тайланг цахим хэлбэрээр сар бүр багцлан харилцагчдад хүргэнэ.  Үүнд:

Операторын – алдааны код

Ажилласан цаг

Түлш зарцуулалт

Сул зогсолт

Бүс нутгийн хэмжээнд харьцуулсан дундаж үзүүлэлт

Бүтээмжийг сайжруулахын тулд тоног төхөөрөмжийнхөө ажилласан ба сул зогссон дундаж цагийг харьцуулан харах боломжтой.

Facebook Twitter Google Plus